Achlya hypogyna str. ATCC 48635 (GCA_002081595.1) (ACH_lane_v1)

Achlya hypogyna str. ATCC 48635 (GCA_002081595.1) Assembly and Gene Annotation

Statistics

Summary

AssemblyACH_lane_v1, INSDC Assembly GCA_002081595.1,
Database version108.1
Golden Path Length43,398,470
Genebuild by
Genebuild methodImport
Data sourceUniversity of Rhode Island

Gene counts

Coding genes14,406
Gene transcripts14,406